Integrált irányítási politika

Integrált irányítási politika

A Thermik Plus Kft. az épületgépészeti rendszerek tervezése, kivitelezése és karbantartása, épületgépészeti termékek értékesítése, valamint épületüzemeltetési tevékenysége során törekszik a vevői elvárások legjobb és legmegbízhatóbb módon történő kielégítésére. A cég üzleti célja, hogy a hazai piacon rangos szerepet tölthessen be működési területén.

Cégünk vezetése elkötelezett a minőségi szolgáltatás és a környezetvédelem mellett, minden munkatársa egészészségének és munkahelyi biztonságának megtartása mellett, bizalmas információinak védelme és megőrzése mellett.

Minden munkatársunktól elvárjuk ezen elvek elfogadását, gyakorlati megvalósítását, azaz a minőség- és környezetközpontú gondolkodást, a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra való törekvést, az információbiztonsági követelmények betartását. Az irányítási rendszerünk követelményei szerinti munkavégzést, a működő rendszer folyamatos fejlesztésének elősegítését.

Integrált irányítási rendszerünk működtetésének keretein belül az alábbiakra kötelezzük el magunkat:

Minőségközpontúság, környezetvédelem, munkahelyi egészségvédelem és biztonság:

Segítséget nyújtunk vevőinknek az igények felmérésében, az energiatakarékos és környezetbarát megoldások megfogalmazásában, a szolgáltatások tartalmának, minőségének ehhez történő igazításával.

 

Eleget teszünk vevőink minőségi elvárásainak a legmagasabb igényeknek is megfelelő, energiatakarékos és környezetbarát termékek felkutatásával, beépítésével, illetve karbantartási és üzemeltetési tevékenységünk magas szintű szolgáltatásaival.

Folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat és termékpalettánkat, figyelembe véve a vevői igények változását, az energiatakarékos és környezetbarát megoldási lehetőségeket.

Felkészültségünket, a munkavégzés feltételeit folyamatosan mind magasabb szintre kívánjuk emelni. Folyamatos képzésekkel biztosítjuk, hogy minden munkatársunk ismerje Integrált politikánkat, kapcsolódó céljainkat, integrált irányítási rendszerünket, tevékenységét cégünk ez irányú elkötelezettségével összhangban végezze.

Minőség-, környezeti és munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal összefüggő céljainkat úgy tűzzük ki, hogy minden érdekelt fél és a dolgozók elégedettségét növeljük, figyelembe véve a gazdaságosság szempontjait is. Kitűzött céljaink teljesülésének felülvizsgálatakor ellenőrizzük a célok terv szerinti teljesülését, a felelősök munkáját, valamint az elérni kívánt cél tényleges megvalósulását. Ezek figyelembe vételével tűzzük ki újabb céljainkat.

Működésünkre vonatkozó jogi szabályozás követelményeit betartjuk, a környezeti és a munkahelyi egészséggel és biztonsággal összefüggő jogszabályok teljesítését rendszeresen vizsgáljuk és értékeljük.

Munkánk során törekszünk a környezetszennyezés megelőzésére. Tiszta, rendezett környezetet teremtünk, hogy mind vevőink, mind alkalmazottaink jól érezzék magukat nálunk.


Információbiztonság:

A Thermik Plus Kft. vezetősége teljes mértékben elkötelezett a Thermik Plus Kft. te­vékenységét támogató információbiztonsági irányítási rendszer kialakításának, beve­zetésének, működtetésének és folyamatos fejlesztésének megvalósításában az épü­letgépészeti rendszerek tervezése, kivitelezése és karbantartása, épületgépészeti termékek értékesítése, valamint épületüzemeltetési tevékenysége során.

 

A Thermik Plus Kft. működése során eleget tesz a vonatkozó jogszabályi követelmé­nyeknek, a szolgáltatásokat igénybevevő partnereink szerződésekben meghatáro­zott, információbiztonsággal kapcsolatos igényeinek. Folyamatosan figyelemmel kí­sérjük az információbiztonsággal kapcsolatos előírások, elvárások változását és megtesszük a szükséges intézkedéseket.

 

A Thermik Plus Kft. az információk védelmét egységes, valamennyi informatikai rend­szerre, tevékenységre és folyamatra kiterjedő rendszerben valósítja meg, a hardver- és szoftverbeszerzéstől kezdve az üzemeltetésig és a működés folyamatosságának biztosításáig. Az információbiztonsági irányítási rendszer alapja a lehetséges kocká­zatok felmérése, a kockázatok elfogadható szinten tartásához szükséges intézkedé­sek megtétele, különös tekintettel a folyamatos működés biztosítására. Az informá­cióbiztonsági rendszer kiterjed a partnereinkkel történő együttműködésre is.

Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy munkatársaink a magas szintű szakmai felké­szültségen kívül megfelelő információbiztonsági ismeretekkel is rendelkezzenek. A Thermik Plus Kft. vezetősége biztosítja az információk kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos infrastruktúra folyamatos információbiztonsági szempontú elemzését és fejlesztését. A működés biztonsága érdekében az informatikai infrastruktúra legfonto­sabb elemeit felkészült szolgáltatóval üzemeltetjük.

A Thermik Plus Kft. az elvárt információbiztonság eléréséhez, fenntartásához, és to­vábbfejlesztéséhez MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány szerinti információbiztonsági irá­nyítási rendszert alakított ki és működtet.

Üllő, 2014.06.17.

Gombai László

ügyvezető igazgató